About

Stichting Dutch Doc Photo

Dutch Doc Photo reikt jaarlijks een prijs uit, organiseert een tentoonstelling en initieert debatten over documentaire fotografie. De stichting is in 2011 op initiatief en met behulp van het Mondriaan Fonds, voorheen Fonds BKVB, tot stand gekomen.

De Dutch Doc Award is dé jaarlijkse prijs voor documentaire fotografie – van journalistiek tot conceptueel. Voor het eerst werd deze prijs, ter waarde van 20.000 euro, op 2 juni 2010 uitgereikt aan een fotograaf voor het beste Nederlandse documentaire project, gepubliceerd in 2009. 

De Dutch Doc Award is ontstaan op initiatief van de tijdelijke intendant documentaire fotografie van het Fonds BKVB en FOTODOK, het Utrechtse initiatief op gebied van documentaire fotografie. De jaarlijkse prijs was één van de speerpunten van een programma dat twee jaar lang door de intendant werd uitgevoerd. Het doel van het intendantschap was ondermeer om de infrastructuur van de documentaire fotografie in Nederland te versterken en haar positie in het buitenland meer bekendheid te geven. Begin 2011 zijn door het Fonds BKVB een deel van de ambities overgedragen aan de stichting Dutch Doc Photo.

De publieke belangstelling voor fotografie, en geëngageerde fotografie in het bijzonder, neemt de afgelopen jaren toe. De media besteden met regelmaat aandacht aan festivals, tentoonstellingen, fotoboeken en de makers ervan; zowel de professionele- als de amateurfotograaf. Deze vorm van 'slow photography' staat echter, in weerwil van de publieke interesse, onder zware druk omdat de traditionele media er steeds minder geld en ruimte voor over hebben.

Doelstelling en missie

De doelstelling van Dutch Doc Photo is de kwaliteit van en discussie over documentaire fotografie in Nederland te stimuleren en de mogelijkheden voor fotografen te creëren om documentair werk te maken en die aan een zo breed mogelijk publiek te tonen.

Dutch Doc Photo ziet het als haar missie het vertellen van betekenisvolle verhalen mogelijk te (blijven) maken en het publiek de waarde en kracht van documentaire fotografie te laten zien.

Projectleiding
Anne Hoogewoning en Bonnie Dumanaw

Bestuur
Mirjam Bekker-Stoop (voorzitter)
Jenny Smets
Jop Ubbens
Henk Wildschut (secretaris)
Bob Witman (penningmeester)

Het bestuur van de stichting Dutch Doc Photo bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur. Een aftredend lid van het bestuur kan éénmaal worden herbenoemd. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De stichting kan een dagelijkse leiding benoemen, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt het salaris en de overige aanstellingsvoorwaarden van de dagelijke leiding vast.

De doelstelling en missie van de stichting treft u links aan. De stichting beoogt geen winst te maken, dit is statutair vasgelegd. Een verslag van de activiteien van de stichting vindt u in het beleidsplan.

Dutch Doc Photo is met ingang van 1 januari 2014 door de  belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor partners en donateurs van de stichitng. Een donatie, van welke hoogte ook, aan de stichting wordt zeer op prijs gesteld. Hiervoor kunt contact opnemen met de organisatie op info@dutchdocaward.nl.

De Dutch Doc Photo Award 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door:
SNS REAAL Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Democratie en Media, het Mondriaan Fonds, MIAP, de FotografenFederatie en het Tropenmuseum Amsterdam.